Документи

Учебна 2018-2019 година

План прием на ученици в първи клас за учебната 2018-2019 година

Прием 2018-2019 учебна година – график  и заповед за организиране на приема вижте тук.

 

Учебна 2017-2018 година

Годишен план на училището 2017-2018

Училищни учебни планове по класове

Правилник за дейността на училището 2017-2018

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Единни училищни правила

Мерки за изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите

График за провеждане на допълнителни консултации за обща подкрепа по български език и литература

ГРАФИЦИ

Заповед и график за допълнителен час на класа

Заповед и график за консултации на учители по учебни предмети

График за провеждане на учебен час за спортни дейности

График за провеждане на входни нива, контролни и класни работи – I-ви учебен срок

График на пътуващи учители по маршрут с училищен автобус – I-ви учебен срок

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Условия и реда за организиране и провеждане САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ през учебната 2017/2018 година

Заповед самостоятелна форма V клас

Заповед самостоятелна форма VІ клас

Заповед самостоятелна форма VІІ клас

Заповед самостоятелна форма ІХ клас

График за провеждане на изпити редовна сесия ноември-декември за 2017/2018 учебна година

 Заповед за утвърждаване на график за провеждане на изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение сесия февруари за учебната 2017-2018 година

Заповед за провеждане   на изпити самостоятелна форма

Заповед за провеждане   на изпити самостоятелна форма, сесия юни 2018

СТРАТЕГИИ и ПЛАНОВЕ

Стратегия за развитие на СУ “Св. Паисий Хилендарски ” за периода 2016-2020, актуализирана за учебната 2017/2018  г. 

Стратегия за  насърчаване и повишаване  на грамотността

Стратегия за превенция от отпадане от училище на  учениците от задължителната училищна възраст

План за осъществяване на училищната стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система

План за изпълнение на стратегия за повишаване на грамотността

План за работа на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

План за работата на педагогическия съветник за 2017-2018 г.

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз в СУ “Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево 

План за квалификационната дейност 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Концепция за управление на качеството на институцията

Критерии, показатели и инструментите за оценяване на качеството на институцията

План-график за провеждане за на дейностите по самооценяване в училището

 

ДРУГИ

Организация на учебния ден

Правилник за пропусквателен режим

Седмично разписание на учебните занятия през І -ви учебен срок

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

Заповед за определяне на срок и критерии за стипендии

 

АРХИВНИ:

2016-2017  учебна година

Правилник за дейността на училищетo 2016-2017

Годишен план на училището 2016-2017

ГРАФИЦИ

Дневен режим за учебната 2016-2017 година

График за провеждане на часовете по СИП през учебната 2016/2017 година

График за провеждане на час за спортни дейности през учебната 2016/2017 година

График за провеждане на допълнителни  часове за консултации с учителите през учебната 2016/2017 година

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от IV клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от V клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от VI клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от VII клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от VIII клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Стратегии и планове

Стратегия за дела на преждевременно напусналите образователната система

План за действие към стратегията за преждевременно напусналите образователната система

2015-2016  учебна година

Заповед за реда и условията за провеждане на изпитите  за учениците в самостоятелна форма

График за провеждане на редовна сесия януари на учебната 2015/2016г. за учениците в СФО

Конспекти  за изпитите 

Български език и литература ЗП

Български език и литература ЗИП

Английски език

Математика ЗП

Математика ЗИП

Човекът и обществото

Човекът и природата

Музика

Изобразително изкуство

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт

Заповеди

Заповед за определяне на кл. ръководители и възпитатели през учебната 2015/2016 годинадане

Заповед и график за провеждане на работата в групите по НП ” С грижа за всеки ученик”

График за извозване на учениците през I – ви срок на учебната 2015/2016 година

График за провеждане на допълнителен час на класа за консултации и попълване на ЗУД за уч. 2015/2016г.

График за провеждане на консултации с ученици през учебната 2015/2016 година

График за провеждане на часовете по СИП през учебната 2015/2016 година

График за провеждане на часа по физическо възпитание и спорт на открито през учебната 2015/2016 година

График за провеждане на контролни и класни работи през I-ви срок на учебната 2015/2016 година

График на дежурните учители през учебната 2015/2016 година

График за провеждане на общоучилищно  проиграване на плана  за действия при пожар и бедствия.

Дневен режим за учебната 2015-2016 година

Планове  

Училищен учебен план за учениците в І клас, випуск 2015-2019г.

Училищен учебен план за учениците в V клас, випуск 2015-2019г.

План  и календар на спортната дейност през 2015/2016 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на ОВТ за учебната 2015/2016 година

План на УКБППМН за учебната 2015/2016 година

План на Училищния координационен съвет за противодействие на тормоза в училище  за учебната 2015/2016 година

План- програма на ЕПОВДУСОП

Годишен план на училището

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>