Документи

Учебна 2019-2020 година

 Училищни учебни планове

Годишен план на училището

Организация на учебния ден

Училищна програма изънкласна дейност

Заповед график извънкласни дейности

 

Единни училищни правила

Мерки за изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите

График за провеждане на допълнителни консултации за обща подкрепа по български език и литература

Заповед и график за консултации на учители по учебни предмети

 

СТРАТЕГИИ и ПЛАНОВЕ

Стратегия за развитие на СУ “Св. Паисий Хилендарски ” за периода 2016-2021, актуализирана за учебната 2018/2019  г. 

Стратегия за  насърчаване и повишаване  на грамотността

Стратегия за превенция от отпадане от училище на  учениците от задължителната училищна възраст

План за осъществяване на училищната стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система

План за изпълнение на стратегия за повишаване на грамотността

План за работа на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

ПЛАН  на Екип за подкрепа на личностното развитие  в СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево

План за работата на педагогическия съветник за 2018-2019 г.

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз в СУ “Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Концепция за управление на качеството на институцията

Критерии, показатели и инструментите за оценяване на качеството на институцията

План-график за провеждане за на дейностите по самооценяване в училището

Доклад от проведено самооценяване за 2 годишен период – 20016/2017 и 2017/2018 учебни години

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Заповед за определяне на лице за защита на личните данни

ДРУГИ

Правилник за пропусквателен режим

Седмично разписание на учебните занятия през І -ви учебен срок за I – IV клас

Седмично разписание на учебните занятия през І -ви учебен срок за V – X клас

Заповед за определяне на срок и критерии за стипендии

 

АРХИВНИ:

Учебна 2018-2019 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ, СЕСИЯ СЕПМТЕМВРИ УЧЕБНА 2018/2019

График на дейностите за прием на ученици в 8 клас за учебната 2019-2020 година

Заповед за прием ученици в осми клас след трето класиране 2019/2020 година 

План прием на ученици в първи клас за учебната 2019-2020 година

Начин и ред за прием на учениците от I-ви клас за учебната година 2019-2020

Заповед РД 09-17.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в IV, VII и X  клас 

Годишен план на училището 2018-2019

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2018-2019

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Организация на учебния ден

Училищни учебни планове по класове

ГРАФИЦИ

ГРАФИК за провеждане на  контролни работи, междинни и изходни нива  по паралелки и класове за ІI–ри учебен срок на учебната 2018 /2019 г.

График за провеждане на допълнителен час на класа от класните ръководители при СУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево, през ­първи учебен срок за учебна 2018/ 2019 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБЕН ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙНОСТИ НА ОТКРИТО ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

График за провеждане на факултативна подготовка ІІІ „а“ клас, V „б“ клас и свободно избираема подготовка ІV „а“ клас при СУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево, през за учебната 2018/ 2019 година

График за провеждане на  допълнителни часове за консултации с учителите по предмети за повишаване успеваемостта на учениците(актуализиран)

График на училищните автобуси пътуващи през ­първи учебен срок за учебна 2018/ 2019 година

 

Учебна 2017-2018 година

Училищни учебни планове по класове

 

2016-2017  учебна година

Правилник за дейността на училищетo 2016-2017

Годишен план на училището 2016-2017

ГРАФИЦИ

Дневен режим за учебната 2016-2017 година

График за провеждане на часовете по СИП през учебната 2016/2017 година

График за провеждане на час за спортни дейности през учебната 2016/2017 година

График за провеждане на допълнителни  часове за консултации с учителите през учебната 2016/2017 година

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от IV клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от V клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от VI клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от VII клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от VIII клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Стратегии и планове

Стратегия за дела на преждевременно напусналите образователната система

План за действие към стратегията за преждевременно напусналите образователната система

2015-2016  учебна година

Заповед за реда и условията за провеждане на изпитите  за учениците в самостоятелна форма

График за провеждане на редовна сесия януари на учебната 2015/2016г. за учениците в СФО

Конспекти  за изпитите 

Български език и литература ЗП

Български език и литература ЗИП

Английски език

Математика ЗП

Математика ЗИП

Човекът и обществото

Човекът и природата

Музика

Изобразително изкуство

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт

Заповеди

Заповед за определяне на кл. ръководители и възпитатели през учебната 2015/2016 годинадане

Заповед и график за провеждане на работата в групите по НП ” С грижа за всеки ученик”

График за извозване на учениците през I – ви срок на учебната 2015/2016 година

График за провеждане на допълнителен час на класа за консултации и попълване на ЗУД за уч. 2015/2016г.

График за провеждане на консултации с ученици през учебната 2015/2016 година

График за провеждане на часовете по СИП през учебната 2015/2016 година

График за провеждане на часа по физическо възпитание и спорт на открито през учебната 2015/2016 година

График за провеждане на контролни и класни работи през I-ви срок на учебната 2015/2016 година

График на дежурните учители през учебната 2015/2016 година

График за провеждане на общоучилищно  проиграване на плана  за действия при пожар и бедствия.

Дневен режим за учебната 2015-2016 година

Планове  

Училищен учебен план за учениците в І клас, випуск 2015-2019г.

Училищен учебен план за учениците в V клас, випуск 2015-2019г.

План  и календар на спортната дейност през 2015/2016 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на ОВТ за учебната 2015/2016 година

План на УКБППМН за учебната 2015/2016 година

План на Училищния координационен съвет за противодействие на тормоза в училище  за учебната 2015/2016 година

План- програма на ЕПОВДУСОП

Годишен план на училището

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>