Административни услуги

 

1. Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина или училище, извършващо задължително предучилищно образование

2. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, приемане на ученици в  I, V  и VIII клас

3. Издаване на диплома за средно образование

4. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

5. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити

6. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити

7. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

8. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

9. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>