„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

aktivno

 

Проект BG05M2OP001-3.005 – 0004
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
дейност 1 – допълнително обучение по 
Български език за учебната 2019/2020г . с децата от подготвителната група.

Download (PDF, 324KB)

Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>