Прием на ученици 2024/2025 година

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г.

План-прием в първи клас

Правила и ред за прием в първи клас 

График прием в първи клас

 

ПРИЕМ В V и в VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г.

Заповед  за държавен план-прием  в VIII  и в V клас за учебната 2024/2025 и Приложение 1 за план-прием в VIII кл.  и Приложение 2 за план-прием в V клас.

 

ЗАПОВЕД № РД 09-2045/28.08.2023 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024 – 2025 година при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс и График на дейностите по приемането на учениците.

Download (PDF, 219KB)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>