Monthly Archives: February 2017

Спортът срещу тютюнопушенето

Организирането и провеждането  на спортни инициативи, обединени от мотото „Изборът е личен, ефектът – върху всички!”, в навечерието на патронния празник на училището, на 19 февруари  под мотото „Да бъдем като Левски, смели и силни“, противопоставяйки се на синергичния ефект от употребата и злоупотребата с алкохол, цигари и други психоактивни вещества.

На вниманието на учениците и родителите!

Моля, запознайте се с новите изисквания за отсъствията на учениците!

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини – след представяне на медицински документпредставен не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование – при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;
ВНИМАНИЕ! Тренировки, репетиции и тренировъчни лагери не са част от обективните причини за допускане на отсъствия.

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;

СОУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, общ. Струмяни, на основание Заповед №РД-06-1890/22.11.2013 г. на Началника на РИО на МОН гр. Благоевград и във връзка с Постановление №8/16.01.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, публикува отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. Информация за бюджета можете да видите тук:

Download (PDF, 715KB)

Анализ на изпълнението  вижте тук:

Download (PDF, 217KB)

А план за Бюджет 2017 вижте тук: 

Download (PDF, 614KB)