Обучение на педагогическите специалисти от училището

На 08.12.2018г. /събота/ в СУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево се проведе обучение на педагогическите специалисти от училището по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „ Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. , Дейност 1. Темата избрана от педагогическите специалисти за обучението „ Интерактивни методи и похвати в учебния процес в училище” с лектор доц. д-р Соня Георгиева от Русенски университет „ Ангел Кънчев” гр.Русе удовлетвори тяхното очакване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>