Daily Archives: 08/12/2018

Обучение на педагогическите специалисти от училището

На 08.12.2018г. /събота/ в СУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево се проведе обучение на педагогическите специалисти от училището по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „ Квалификация за професионалното развитие на педагогическите специалисти” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. , Дейност 1. Темата избрана от педагогическите специалисти за обучението „ Интерактивни методи и похвати в учебния процес в училище” с лектор доц. д-р Соня Георгиева от Русенски университет „ Ангел Кънчев” гр.Русе удовлетвори тяхното очакване.