Kлубовете по интереси по ключови дигитални умения „Дигитална работилница” и „Дигитален свят” в СУ “Св.Паисий Хилендарски” с. Микрево с нови придобивки

logo-nauka-obr

На СУ „Св.Паисий Хилендарски” с. Микрево бе предоставено оборудване по Дейност 2 на проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – интерактивен дисплей, необходим за обучението по Информационни технологии и изпълнението на извънкласните занимания в клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Дигитална работилница” и клуб „Дигитален свят” , с цел повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности от училището, съгласно Правила за изпълнение на дейност 6 по проекта.
В двата клуба по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали се включиха 25 ученици от пети и шести клас с ръководител г-жа Красимира Янева.
Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси получава удостоверение за преминато обучение. Удостоверение се издава на ученици, които имат не по-малко от 75% присъствие в клубовете по интереси и допълнителните занимания по ключови дигитални умения.
Единичният разход за един ученик от група е 135 лева за учебна година и включва разходите за възнаграждения на ръководителите на КИ, консумативи и материали.
Средствата по проекта се предоставят на ниво училище на база на броя включени ученици в извънкласни дейности и се разпределят за всички групи, сформирани за съответната учебна година.
Заниманията с учениците по проекта стартираха в началото на м. януари и ще приключат м.ноември 2020г., като учениците могат да продължат участието си и следващата година, без да повтарят изучената тематика . За включване в клубовете по интереси и допълнителните занимания по ключови дигитални умения, учениците подават декларация от родителя/настойника, с която се заявява желанието на ученика за участие в дейността.
Занятията се реализират в неучебно време – извън задължителните и избираемите учебни часове на учениците и по време на лятната ваканция. Продължителността на занятията по време на учебната година и по време на лятната ваканция е 70 часа, а средната продължителност на учебния час е до 45 минути.
Учениците може да надграждат нивото си на компетентност в следващите учебни години по проекта, без да имат право да повтарят ниво на дигитална компетентност.
Ръководителят на клубовете е разработил програми, по които се осъществява обучението.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>