Monthly Archives: August 2020

За родителите на ученици, които са записани в VIII клас за учебната 2020/2021 година в СУ „Св.Паисий Хилендарски“, с.Микрево

Уважаеми родители,

Информираме ви, че във връзка с Постановление № 155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година, може да кандидатствате за получаване на помощ в размер на 250 лева, до 15 октомври 2020 година.

Удостоверение от училището може да се получи всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Свободни места след трето класиране в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Микрево на държавен план-прием в VIII клас за учебна 2020/2021 година S

След трети етап на класиране на държавен план-прием в VIII клас, специалност „Горско стопанство“, професия „Лесовъд“ за учебна 2020/2021 година в  СУ „Св.Паисий Хилендарски“, с. Микрево са обявени седем свободни места.

Заявления за участие в четвърти етап на класиране за попълване на незаетите места ще се приемат в дирекцията на училището всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Свидетелство за завършено основно образование;
3. Медицинско свидетелство.