ПОКАНА за избор на организатор учебна дейност за реализиране на дейност по организация и провеждане на курсове по ограмотяване на лицата от целевите групи за реинтегриране в образователната система по проект BG05M2OP001-3.020-0005, “Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни”

Download (PDF, 329KB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>