Monthly Archives: March 2022

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ НИЕ СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ“ , № 2019-1-IT02-KA229-062153_4 ЗА ПЕРИОДА ОТ 21.04.2022 Г. ДО 25.03.2022 Г.

nie

Екипът за управление по проект ”Ние се забавляваме”, № 2019-1-IT02-KA229-062153_4 , финансиран по програма „Еразъм +” при СУ „СВ. Паисий Хилендарски“, с. Микрево посрещна  в училище своите партньори от Полша, Турция, Румъния и Италия- координатор на проекта на 21.03.2022г.Гостите бяха посрещнати с богата музикална програма, която впечатли всички присъстващи.

 Дейностите по проекта, свързани с творческо представяне -„Нашата страна, нашето населено място“ , бяха осъществени  с участието на учениците от съответните страни и учениците от нашето училище. Всеки от екипите успя да представи своите родни места с чудесни картини.

Среща с гостите от училищата на Полша, Турция, Румъния и Италия и екипът на домакините от България се проведе в Общинска администрация Струмяни и посещение на музея в село Струмяни със съдействието на заместник кмета на община Струмяни г-ца Фиданка Котева.

Дейностите продължиха и с представяне на театрална постановка от учители и ученици от СУ „Св. Паисий Хилендарски“  на тема „История на образованието. Бъдещето през  2136г.“ в читалище  „Братя Миладинови“, с. Микрево, която бе част от предвидените дейности по изпълнението на проекта.

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

подкрепа_образование

 

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, село Микрево участва в дейности в подкрепа на образователната система, за ученици със специални образователни потребности и ученици в риск по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година.По проекта се осигури допълнителен персонал от педагогически специалист- училищен психолог и друг специалист – помощник на учителя. Училището дооборудва специализираните кабинети на ресурсен учител и училищен психолог със средства финансирани по проекта.

Екипа от педагогическите специалисти при Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“- ресурсен учител, училищен психолог, педагогически съветник и помощник учителя по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ участват с дейности за подкрепа на учениците със специални образователни потребности и ученици в риск за личностното им развитие, чрез стимулиране овладяването на ключови и социални компетентности за формиране на личностни качества с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация.

За екипа в училище проекта „Подкрепа за приобщаващо образование“ предоставя и специализирани обучения свързани с подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности и учениците в риск.


Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.