Архив по категории: „ТУПТИ – Твоето училище е привлекателно с твоите изяви, Схема: BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”

Ромски празник

projects - 2- Obrazovatelna integracia
Ромски празник през 2013 год. Дадено беше началото на отбелязването на празника на ромите в община Струмяни.

Ромски празник

„ТУПТИ – Твоето училище е привлекателно с твоите изяви“

projects - 2- Obrazovatelna integracia

 

От 2013 год. СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ работи по проект от ЕСФ ОП „РЧР”

 „ТУПТИ – Твоето училище е привлекателно с твоите изяви“

В училището по проекта се работи в следните дейности:

Дейност 3. Проучване и запознаване на децата и ученици от ромското етническо малцинство и на децата и учениците от българския етнос със значението и символиката на употребими понятия, разговорна лексика и идеоматични изрази в съпоставителен порядък с българския език с цел създаване на примерен обем на съдържание на картинен речник за деца и ученици, които не владеят в достатъчна степен българския език.

Цели на обучението по ”Разработване на картинен речник”:

-           Да се придобият умения и да се повиши компетентността на целевите групи при събиране, систематизиране и провеждане на информацията, необходима за дидактическо подпомагане на урочната и изънурочна дейност.

-           Адаптиране на учениците от различните етноси в мултиетнически условия на работа.

-           Позитивен диалог между участниците в проектното предложение.

-           Развиване на въображението и способностите, както и на работата в екип на целевите групи.

-            Приобщаване за работа в екип на приемащата и приемната група ученици, без оглед на етническата принадлежност, възраст, пол, раса, религия и социален статус.

-            Повишаване желанието за посещение на учебни занимания от страна на учениците от ромски произход.

-            Стимулиране активността на децата към овладяване на практически знания и умения.

Дейност 4. Разработване на учебна програма и учебно помагало във връзка с мултикултурното взаимодействие.

 Дейност 5. Създаване на проект на сценарий за филм, свързан с историята, традициите, бита, културата и ценностите на ромския етнос.

Приобщаване за работа в екип приемащата и приемната група деца и ученици, без оглед на етническа принадлежност, възраст, пол, раса, религия, социален статус.

Систематизиране на информацията от учебното помагало, каталога и картинния речник. Създаване на проект на сценарий на филм на DVD, който ще се прилага в часовете на класа,СИП и други.

Дейност 6. Работа с родители на деца и ученици от етническото малцинство.

Запълване съществуващата празнина от информация за малцинствата чрез доброволно участие в съвместната дейност на родителите с учениците, разнообразие и избор на теми и форми на сътрудничество;
Събиране на информация от различни източници, свързана с добри практики за изграждане на интеграционен модел на обучение и възпитание между родители и ученици, анкетиране на родителите.

Дейност 7 . Създаване на творчески клубове и групи в учебните заведения.