Архив по категории: Съобщения

График самостоятелна форма сесия юни

Download (PDF, 743KB)

Математическото състезание Питагор за ученици от ІV клас

Информация за родителите и преподавателите : Заявка за участие от 2 май 2017 г. до 9 май 2017 г. на обяд.

Download (PDF, 68KB)

Начин и ред за прием на учениците в I-ви клас за учебната 2017/2018 г. в СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево

Download (PDF, 1.05MB)

Учители от 6 училища от Югозападна България работят заедно по проект “Всеки ученик ще бъде отличник”

На 18.03.2017г. в гр.Кочериново се проведе работна среща между учителите от шестте училища от Югозападна България, включени по проект “Всеки ученик ще бъде отличник ” Център “Амалипе” – Програма за намаляване на отпадането на ромските деца от училище. На срещата учителите обмениха информация за включването на учениците в организираните форми и дейности, в които са най-добри и учениците от Кочериново представиха своите прекрасни умения да пеят и танцуват, заедно и без разлика в цвета на кожата и етническа принадлежност. СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево подари на всички групи по два сборника, издадени от друг един проект за намаляване дела на отпадане на учениците от училище “ТУПТИ” и покани участниците в срещата на 08.04.2017 г. на третата дейност по проекта в с.Микрево – “Фестивал на етносите”.

На вниманието на учениците и родителите!

Моля, запознайте се с новите изисквания за отсъствията на учениците!

Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини в следните случаи:

1. по медицински причини – след представяне на медицински документпредставен не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище, издаден от лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;

2. поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование – при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, и след потвърждение от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, с писмо, по имейл или в телефонен разговор;
ВНИМАНИЕ! Тренировки, репетиции и тренировъчни лагери не са част от обективните причини за допускане на отсъствия.

3. до 3 учебни дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на мотивирана писмена молба от родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, в която подробно се описват причините, налагащи отсъствието, преди то да бъде направено; в случай че молбата не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, уведомява по имейл или в телефонен разговор класния ръководител и подава молбата след направеното отсъствие, но не по-късно от 3 учебни дни след връщането на ученика в училище;