sou-mikrevo.eu Галерия снимки от работа по проекти в СОУ “Св.Паисий Хилендарски”

Проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ по ОП „РЧР”

Проекти