Проект “Образование за утрешния ден”

От месец януари 2020 г до месец декември 2020 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ село Микрево работи по проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката. Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали). Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

В училището ни бяха сформирани два клуба по интереси. В тях учениците от пети и шести клас придобиха и/или повишиха своите умения за работа с приложни програми. Разшириха уменията си за търсене и подбор на информация, за спазване на авторските права на ползваните материали. Обогатиха представите си за виртуалния свят и придобиха знания и умения за защита на личните данни при онлайн комуникация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>