Monthly Archives: October 2021

Заповеди и нови графици за присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда

З А П О В Е Д  РД 09-3893/ 27.10.2021 на Министър на образовянието за ОРЕС в област Благоевград 

ЗАПОВЕД № РД-06 – 154/27.10.2021 г. на Директора на СУ “СВ. Паисий Хилендарски ” за присъствено обучение и преминаване в обучение от разстояние в електронна среда за срок от една седмица за времето от 29.10.2021 г. до 04.11.2021 г. включително

График

Download (PDF, 158KB)

 

ГРАФИК за провеждане на присъствени учебни часове на учениците от I,II, III, IV, VI, IX и XI  клас и на учебни часове в електронна среда за учениците от   V, VII,VIII, X и XII  клас в сила от 29.10.2021 г. до 04.11.2021 г. / включително/

Download (PDF, 270KB)

 

График за работа в ОРЕС на учениците от групи ЦДО през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19 за периода от 29.10.2021 г. до 04.11.2021 г. /включително/

Download (PDF, 198KB)

Стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.020-0005 „Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.020-0005 „Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни“

На 27 септември 2021г. се подписа договор за безвъзмездна финансова помощ и стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-3.020-0005 „Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни“. Проектът се изпълнява по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M2OP001-3.020 „ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – 2“,   съфинансирана от Европейския социален фонд

Главната цел на проекта е: “Подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда в Община Струмяни.”. Тя ще бъде постигната, чрез следните дейности:

1. Идентифициране на лица от целевите групи за реинтегриране в образователната система

2. Мотивиране и информиране на идентифицирани лица от целевите групи за реинтегриране в образователната система

3. Организиране и провеждане на курсове за ограмотяване

4. Организиране и провеждане на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование

5. Оценяване и сертифициране на резултатите от проведените курсове

6. Валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене на лица от целевите групи.

7. Подпомагане прехода от образование към реализация на пазара на труда на лицата завършили основно образование

 

Дейностите по проекта ще се реализират чрез асоциираното партньорство на Община Струмяни.

 

Целеви групи, обхванати по проекта са лица, навършили 16 години, отпаднали от системата на образованието, без основно образование или неграмотни, живущи на територията на община Струмяни и са безработни.

Очакваните резултати са:

- общо 105 лица да преминат през обучителни курсове по ограмотяване и за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на обучение;

- 43 лица да завършат успешно курсове по ограмотяванe и да придобият начално образование;

- заедно с тях още 60 лица да бъдат включени в курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на обучение;

- общо 72 лица се очаква да завършат успешно и ще придобият основно образование;

- 40 лица от завършилите основно образование да продължат обучението си в по-горна степен или да започнат/запазят работа.

- общо 18 лица да бъдат включени в изпити за валидиране на знания и компетентности от неформалното обучение и информалното учене, от тях 16 лица да валидират успешно знания и компетентности.

Общата стойност на проекта е 303 889.60лв. без ДДС, от които 258 306.16лв. от Европейския съюз и 45 583.44лв. Национално финансиране.

Срокът на изпълнение е 24 месеца, като планираната крайна дата е 27.09.2023г.

www.eufunds.bg

Заповед и графици за обучение от разстояние в електронна среда с учениците от II „а“, II „б“, III „а“, III „б“, IV „а“, IV „б“ , VI“а“, VI“б“, IX и XI клас в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево и групите за ЦДО, считано от 21.10.2021г.до 28.10.2021г.включително.

З А П О В Е Д РД-01-856/ 19.10.2021 на Министър на здравеопазването

З А П О В Е Д РД09-3596/ 19.10.2021 на Министър на образовянието

З А П О В Е Д РД09-3637/ 20.10.2021 на Министър на образовянието за ОРЕС в област Благоевград

ЗАПОВЕД № РД-06 – 135/21.10.2021 г. на Директора на СУ “СВ. Паисий Хилендарски ” ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ГРАФИЦИ

ГРАФИК за провеждане на присъствени учебни часове на учениците от I, V, VII, VIII, X и XII клас и на учебни часове в електронна среда за учениците от II, III, IV, VI, IX и XI клас в сила от 21.10.2021 г. до 28.10.2021 г. / включително/ на учебната 2021/2022 година

ГРАФИК за работа в ОРЕС на учениците от групи ЦДО през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19 за периода от 21.10.2021 г. до 28.10.2021 г.. /включително/

Информация и анализ за изпълнението на бюджета към 30.09.2021 г.

Информация за изпълнението на бюджета към 30.09.2021 г.

Download (PDF, 1.39MB)

Aнализ за изпълнението на бюджета към 30.09.2021 г.

Download (PDF, 1.39MB)