Идентифициране на лица от целевите групи за реинтегриране в образователната система по проект BG05M2OP001-3.020-0005 „Ограмотяване на възрастни в Община Струмяни“

Download (PDF, 1.15MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>