Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“

подкрепа_образование

 

Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, село Микрево участва в дейности в подкрепа на образователната система, за ученици със специални образователни потребности и ученици в риск по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 година.По проекта се осигури допълнителен персонал от педагогически специалист- училищен психолог и друг специалист – помощник на учителя. Училището дооборудва специализираните кабинети на ресурсен учител и училищен психолог със средства финансирани по проекта.

Екипа от педагогическите специалисти при Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“- ресурсен учител, училищен психолог, педагогически съветник и помощник учителя по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ участват с дейности за подкрепа на учениците със специални образователни потребности и ученици в риск за личностното им развитие, чрез стимулиране овладяването на ключови и социални компетентности за формиране на личностни качества с цел подготовка за самостоятелен и независим живот и за личностна реализация.

За екипа в училище проекта „Подкрепа за приобщаващо образование“ предоставя и специализирани обучения свързани с подкрепа за личностно развитие на учениците със специални образователни потребности и учениците в риск.


Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>