Monthly Archives: May 2022

Планувани проектни дейности с учениците от I -III клас за периода от 01.06.2022 г. до 07.06.2022 г.

ГРАФИК на плануваните проектни дейности с учениците от I -III клас
на СУ „Св.Паисий Хилендарски“ с. Микрево за периода от 01.06.2022 г. до 07.06.2022 г. на учебната 2021/2022 г.

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания за 2021/2022 г. и за преодоляване на дефицитите от обучението от разстояние в електронна среда в СУ “Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево

Заповед РД09-1805/31.08.2021 на Министъра на образованието във връзка с организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2021 – 2022 година

Download (PDF, 236KB)

Мерки за преодоляване на дефицитите от обучението от разстояние в електронна среда в СУ “Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево

Download (PDF, 284KB)

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПРИ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, С.МИКРЕВО,ОБЩ.СТРУМЯНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

podkrepa-za-uspeh

През учебната 2021/2022година по проект „Подкрепа за успех“ се сформираха четири групи за допълнително обучение по български език и литература с ученици от ромската етническа общ В средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, е сформирана група за допълнително обучение по български език и литература в начален етап- III „б“ клас с ръководител Райна Кехайова –учител в начален етап.

В средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, се сформираха групи за допълнително обучение по български език и литература и в прогимназиален етап. Група за допълнително обучение по български език и литература с ученици от V „а“ клас с ръководител г-жа Христина Чорбаджийска -старши учител по български език и литература. Група за допълнително обучение по български език и литература с ученици от VI „б“клас с ръководител г-н Симо Паров -старши учител по български език и литература.Група за допълнително обучение по български език и литература с ученици от VII „б“ клас с ръководител г-жа Йорданка Илиева -старши учител по български език и литература.

Учениците от групите участваха не само в обучителни дейности, но и взеха участия в ромския празник „ Банго Васил“ още известен като „Ромската Нова Година“ и „Международния ден на ромите“ – 8 април. Участваха и в инициативата „Благотворителен концерт заедно за Ники“ със своите ръчно изработени изделия, представени песни, стихове и танци за благотворителната каузата.


Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

 

Държавни зрелостни изпити 2022/2023 година

Заповед  за провеждане на държавните зрелостни изпити/задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация

Download (PDF, 250KB)

Заповед за провеждане на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през сесия май – юни на учебната 2021 – 2022 година

Download (PDF, 220KB)

Утвърден държавен план-прием за учебната 2022/2023 г.

Утвърден държавен план-прием за учебната 2022/2023г.  за VIII клас

Утвърден държавен план-прием за учебната 2022/2023г.  за V клас