Daily Archives: 13/05/2022

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“ ПРИ СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“, С.МИКРЕВО,ОБЩ.СТРУМЯНИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.

podkrepa-za-uspeh

През учебната 2021/2022година по проект „Подкрепа за успех“ се сформираха четири групи за допълнително обучение по български език и литература с ученици от ромската етническа общ В средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, е сформирана група за допълнително обучение по български език и литература в начален етап- III „б“ клас с ръководител Райна Кехайова –учител в начален етап.

В средно училище „Св. Паисий Хилендарски“, се сформираха групи за допълнително обучение по български език и литература и в прогимназиален етап. Група за допълнително обучение по български език и литература с ученици от V „а“ клас с ръководител г-жа Христина Чорбаджийска -старши учител по български език и литература. Група за допълнително обучение по български език и литература с ученици от VI „б“клас с ръководител г-н Симо Паров -старши учител по български език и литература.Група за допълнително обучение по български език и литература с ученици от VII „б“ клас с ръководител г-жа Йорданка Илиева -старши учител по български език и литература.

Учениците от групите участваха не само в обучителни дейности, но и взеха участия в ромския празник „ Банго Васил“ още известен като „Ромската Нова Година“ и „Международния ден на ромите“ – 8 април. Участваха и в инициативата „Благотворителен концерт заедно за Ники“ със своите ръчно изработени изделия, представени песни, стихове и танци за благотворителната каузата.


Проект BG05M2ОP001-2.011 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.