Архив по категории: Проекти

Проект “Образование за утрешния ден”

От месец януари 2020 г до месец декември 2020 г. СУ „Св. Паисий Хилендарски“ село Микрево работи по проект „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката. Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали). Дейността включва организиране и провеждане на извънкласни занимания за повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности.

В училището ни бяха сформирани два клуба по интереси. В тях учениците от пети и шести клас придобиха и/или повишиха своите умения за работа с приложни програми. Разшириха уменията си за търсене и подбор на информация, за спазване на авторските права на ползваните материали. Обогатиха представите си за виртуалния свят и придобиха знания и умения за защита на личните данни при онлайн комуникация.

 

“Забавно учене” в СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, С. МИКРЕВО

ERAZYMBG_1nie ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНИ ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ  В СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”, С. МИКРЕВО   Екипът за управление на проект ”Ние се забавляваме”, № 2019-1-IT02-KA229-062153_4 , по програма „Еразъм +” организира с учениците участници в проекта следните дейности за забавно учене в периода от 22.10.2020г. до 28.10.2020:   22.10.2020г. – Дейност за спорта, туризма и свободното време – „Опознай родния край“ – посещение на арт-център Илинденци и Глинените къщички;  23.10.2020 г. – Дейност за опазване на природата и активно общуване на английски език – „Моето любимо занимание“. Ще разкажете за вашето любимо занимание на английски език и ще се включите в засаждане на цветя в двора на училището;  27.10.2020г. – Спортна дейност – „Традиционни игри“ в двора на училището;  28.10.2020г. – Дейност за здравословен начин на живот – „Ние готвим здравословно“ в столовата на училището.

Вижте и блоговете на проекта:

https://befunnybg.blogspot.com/

https://wehavefuntogether.blogspot.com/


Проект № 2019-1-IT02-KA229-062153_4 е финансиран по програма „Еразъм +“ и публикацията отразява само личните виждания на авторите и участниците. Европейската Комисия и Програма „Еразъм +“ не носят отговорност за съдържанието на публикацията, както и за използването на съдържащата се в нея информация.

 

Проект „Подкрепа за успех“ BG05M2OP001-2.011-0001 в СУ „Св.Паисий Хилендарски”с.Микрево през учебната 2020/2021 година

podkrepa

Download (PDF, 597KB)

Download (PDF, 914KB)

Транснационална среща в Анкара, Турция по Проект ”Връзки между различните учебни предмети: Ние се справихме”

ИНФОРМАЦИЯ

от Транснационална срещав Анкара, Турция по Проект Връзки между различните учебни предмети: Ние се справихме 2019-1-LT01-KA229-060770_3 от 16.02.до 22.02.2020г.

Място:

Участващи партньори:

Klaipedos Vites Progimnazija, Klaipeda - Литва 

AKG?L ULUSOY ?LKOKULU, Ankara - Турция 

?coala Gimnazial? Special? Nr 4., Bucharest - Румъния 

1o Dimotiko Sxoleio Skalas Oropou kai Neon Palation – Гърция

Secondary School Sv. Paisiy Hilendarski – България

В периода от 16.02.2020г. до 22.02.2020г. посетихме училището ULUSOY ?LKOKULU, Ankara – Турция, където бяхме посрещнати от домакините с изключително интересна музикално, театрална програма представена от учениците домакини.

Последваха презентации и представяне на образователната система на Турция, среща и обмяна на информация от координатора на проекта – „Какво свършихме до сега по проекта” / съвместна работа на присъстващите директори и координаторите по проекта/. Представени бяха три интегрирани урока от страна на училището домакин.

Проведени бяха семинар, тур на Анкара и посещение на – музей на основателя на Турската Република , посещение на музея на Анадолската цивилизация, посещение на музея Рахми Коч, замъка „Анкара” , посещение на Стария град, посещение на Етнографски музей.

Посетихме и град Ескишехир и забележителностите му, а на също така проведен бе интегриран урок на ангийски език от българските учители г-н Петър Христов и г-жа Снежана Ташева с ученици от училището домакин в начален етап.

По време на посещението бе обсъдена и планирана следващата мобилност в Гърция .

Директорите и координаторите планирахме съвместно партньорските дейности.  Представяхме и обсъждахме резултатите от дейностите по проекта. След което съгласувахме дейностите и стъпките относно предстоящата работа по проекта.

Всички партньори се срещнахме с представители на училищната общност в AKG?L ULUSOY ?LKOKULU, Ankara . Като делегати посетихме часовете и усетихме културното разнообразие на страната домакин. На учителите беше дадена възможност да обогатят техните практически и теоретични познания относно различни методи на преподаване и планиране на дейности в учебните часове.

   Координаторите се изказаха за положителното влияние на дейностите по проекта върху ученици, учители и заинтересовани страни. Запознаха ни с подготовката и планирането на следващата среща за обучение, учене и преподаване в Гърция и учителите от България имахме възможност да представим с ученици от училището домакин интегриран урок като добра педагогическа практика на английски език. Освен това представените добри практики – интегрирани уроци от училището домакин ни обогатиха с нови идеи и модели за работа с учениците.

 

Kлубовете по интереси по ключови дигитални умения „Дигитална работилница” и „Дигитален свят” в СУ “Св.Паисий Хилендарски” с. Микрево с нови придобивки

logo-nauka-obr

На СУ „Св.Паисий Хилендарски” с. Микрево бе предоставено оборудване по Дейност 2 на проект № BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ – интерактивен дисплей, необходим за обучението по Информационни технологии и изпълнението на извънкласните занимания в клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения „Дигитална работилница” и клуб „Дигитален свят” , с цел повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности от училището, съгласно Правила за изпълнение на дейност 6 по проекта.
В двата клуба по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали се включиха 25 ученици от пети и шести клас с ръководител г-жа Красимира Янева.
Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси получава удостоверение за преминато обучение. Удостоверение се издава на ученици, които имат не по-малко от 75% присъствие в клубовете по интереси и допълнителните занимания по ключови дигитални умения.
Единичният разход за един ученик от група е 135 лева за учебна година и включва разходите за възнаграждения на ръководителите на КИ, консумативи и материали.
Средствата по проекта се предоставят на ниво училище на база на броя включени ученици в извънкласни дейности и се разпределят за всички групи, сформирани за съответната учебна година.
Заниманията с учениците по проекта стартираха в началото на м. януари и ще приключат м.ноември 2020г., като учениците могат да продължат участието си и следващата година, без да повтарят изучената тематика . За включване в клубовете по интереси и допълнителните занимания по ключови дигитални умения, учениците подават декларация от родителя/настойника, с която се заявява желанието на ученика за участие в дейността.
Занятията се реализират в неучебно време – извън задължителните и избираемите учебни часове на учениците и по време на лятната ваканция. Продължителността на занятията по време на учебната година и по време на лятната ваканция е 70 часа, а средната продължителност на учебния час е до 45 минути.
Учениците може да надграждат нивото си на компетентност в следващите учебни години по проекта, без да имат право да повтарят ниво на дигитална компетентност.
Ръководителят на клубовете е разработил програми, по които се осъществява обучението.