Материална база

     Сградата се състои от три етажа и приземен етаж със сутерен. Сградният фонд на училището в момента се състои от 33 стаи. Пет стаи се ползват от административния блок, 16 класни стаи, 2 компютърни кабинети, 2 стаи за помощно – обслужващия персонал, 2 стаи за занимания по интереси, 1 фитнес – зала, 1 зала за спортни занимания, стая за архив, стая за учебници, 1 работилница, 1 хранилище по физика, химия и биология, 3 складови помещения.

     Броят на работещите в момента учители е 34, от които 1 директор,1 пом. директор по учебната дейност, 1 педагогически съветник, 9 старши учители в прогимназиален етап, 3 учители в прогимназиален етап, 9 старши учители в начален етап , 1 учител по чужд език в начален етап , 1 старши учител в подготвителна група,  6 старши възпитатели и 2 възпитател. Само трима от учителите са с полувисше образование, а останалите са с висше образование и всички са правоспособни учители по преподаваните учебни дисциплини. Почти всички от педагогическия персонал , зает в училището е назначен на безсрочен трудов договор, с изключение на новопостъпилите учители.

     В училището преобладаващата част от педагозите са на възраст от 35 до 48 години, сравнително млад колектив, с много възможности и голямо желание за квалификация и усъвършенстване на методическите си компетентности както в областта, в която са специалисти, така и   в други направления.

     Непедагогическият персонал е в състав от 12 служители – 1 счетоводител, 1 касиер – счетоводител, 1 ЗАС, 1 работник в кухня, 1 работник ремонт и поддръжка, 4 прислужници – чистачи, 1 охранител, 2 шофьори на училищни автобуси. Всички от непедагогическият персонал са назначени на безсрочни трудови договори.

sou

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>