Мисия

     Мисията на училището е   възпитание и обучение според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на поведение на взаимно уважение, толерантност и разбирателство между учениците от различни етноси. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Съхраняване и популяризиране на българската история и българските традиции. Опознаване традициите и културата на малцинствените етноси.

     Визията на училището е утвърждаване на СОУ„Св.Паисий Хилендарски” като образователна институция , способна да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Усъвършенстване на професионалните умения на педагогическия колегиум; обособяването му като екип от високо отговорни личности, които проявяват толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство; които прилагат творчество и критично мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на България и света. Училището се стреми, чрез висококвалифицирани педагози, да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности; толерантност и разбиране към ученици със СОП и от етнически малцинства; противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>