„Подкрепа за успех“

podkrepa-za-uspeh

ИНФОРМАЦИЯ

 

     Във връзка с изпълнение на проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 -2020 г. и Заповед №РД09-1396 /09.07.2021г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на училищата , които да участват в техническото и финансово изпълнение и да извършват разходи по проекта за учебната 2021/2022г. в СУ „Св.Паисий Хилендарски“ с. Микрево се организира допълнително обучение с 20 ученици по български език и литература , като бяха сформирани 4 групи с ученици със затруднения в обучението и застрашени от отпадане, поради слаб успех по предмета, както следва: 

 Клас  Предмет  Брой ученици
ІІІ „б“ клас Български език и литература 5
V „б“ клас Български език и литература 5
VI“б “клас Български език   и литература 5
VII „б“ клас  Български език и литература 5
Общ брой ученици: 20

ГРАФИК ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПИ С УЧЕНИЦИ ОТ ІІІ, V, VI иVII клас В СУ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” С. МИКРЕВО ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ ЗА УЧЕБНАТА 2021 /2022

Download (PDF, 765KB)

Download (PDF, 811KB)


Информация за изпълнението на проект „Подкрепа за успех“ през учебната 2021/2022 година вижте тук


Проект BG05M2ОP001-2.011„Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>