Документи

Учебна 2023-2024 година

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2024-2025 Г.

 

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ

З А П О В Е Д  № РД09-2050/ 28.08.2023 г. на Министъра на образованието и науката

 

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА 

Актуализация на Правилник за дейността на училището

- Заявление за извиняване на отсътвия(.docx) и в pdf формат тук.

ПРАВИЛНИК ЗА ЗАЩИТА ПРИ ДИСКРИМИНАЦИЯ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ

Стратегия за развитие на СУ “Св. Паисий Хилендарски ” за периода 2023-2028

План за изпълнение на дейностите по стратегията заразвитие 

Годишен план за изпълнение на стратегическите цели на  СУ „Св.Паисий Хилендарски“

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2023 / 2024 година

План за работа на училищната комисия за безопасност на движението за учебната 2023/2024  година

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ УЧЕБНА 20233/2024  ГОДИНА

План за сигурност за противодействие на тероризма

Училищен учебен план за начален етап за учабната 2023/2024 г.

Училищен учебен план за прогимназиален етап за учабната 2023/2024 г.

Училищен учебен план за гимназиален етап за учабната 2023/2024 г. 

Организация на учебния ден в СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” с. Микрево за учебната 2023 / 2024 г. 

График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2023/2024 година 

Седмично разписание – II срок  на учебната 2023/2024 година

Седмичното разписание за I-ви срок на учебната 2023/2024 година

Дневен режим  за учебната 2023/2024

График на дежурните учители от СУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, които пътуват по определените маршрути с учениците и училищните автобуси за учебната 2023/2024 година

График за консултации на учителите по учебни предмети при СУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, през учебната 2023/2024 година

 

Механизъм за действие и алгоритъм към него в случаи на установяване на разпространение и употреба на наркотични вещества в училище, дейности за повишаване на професионалната подготовка на училищните психолози в тази посока и информационни дейности с цел превенция

Документи свързани с Механизмът(файлът е с архивирани следните документи):

Анекс към КТД от 25.03.2024

Колективен трудов догово за системата на предучилищното и училищното образование

 

Учебна 2022-2023 година

Държавни зрелостни изпити

Дати за провеждане

 

НВО  IV, VII и X клас 2023 година

Заповед график 

Заповед проверка на способностите
Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности в края на X клас
Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас

 

ВЪТРЕШНО ПОДВАНЕ НА СИГНАЛИ

Правила за вътрешно подваване на сигнали

Заповед РД-06-583/04.05.2023 за утрвърждаване на Правила за вътрешно подваване на сигнали

Заповед РД-06-584/04.05.2023 за определяне на лице, отговарящ за  разглеждането на вътрешно подадени сигнали

 

 

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

 

СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ

Стратегия за развитие на СУ “Св. Паисий Хилендарски ” за периода 2020-2025, актуализирана за учебната 2022/2023  г.

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2022 / 2023  година

ПЛАН за дейностите на участниците в екипи за обхват и предотвратяване на отпадането от образователната система на  ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които отсъстват от училище, утвърден със Заповед на директора №РД-06-915/08.09.2022 г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА УЧЕНИЦИ ОТ СУ „ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ с. МИКРЕВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Мерки на СУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево относно изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на ученици в задължителна училищна възраст през учебната 2022/2023 г.

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ВЪЗПИТАНИЕ В СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” С. МИКРЕВО ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПЛАН за дейността на УКБППМН за учебната 2022/2023г.

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА И ГРАФИК ЗА РАБОТА НА ГРУПАТА „Виртуален свят“

 

ГРАФИЦИ 

График за провеждане на производствена практика с учениците от X клас, специалност “Горско стопанство”

График за контролни и класни работи за втори срок на учебната 2022/2023 година

Седмичното разписание за I-ви срок на учебната 2022/2023 година

График за контролни и класни работи за I-ви учебен срок на учебната 2022/2023 година

ГРАФИК  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕНА ДЕЙНОСТИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „СВ.ПАИСИЙ    ХИЛЕНДАРСКИ” С.МИКРЕВО  В ГРУПИТЕ  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА  И В СПОРТА“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ПРОГРАМИ И ГРАФИК ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „СВ. ПАИСИЙ    ХИЛЕНДАРСКИ” С. МИКРЕВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

График за консултации на учителите по учебни предмети при СУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, през учебната 2022/2023 г., считано от 15.09.2022 г. 

График за провеждане на обща подкрепа  за ученици от уязвими групи за 2022/2023 учебна година

ГРАФИК  КЛУБ ПО МОДЕЛИРАНЕ „ВИРТУАЛЕН СВЯТ“ ЗА УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА

 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА “ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА”

 ГРАФИК  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕНА ДЕЙНОСТИТЕ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „СВ.ПАИСИЙ    ХИЛЕНДАРСКИ”С.МИКРЕВО  В ГРУПИТЕ  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“ 

Дейности в  Модул 2 Спорт- Футбол

 

 

Учебна 2021-2022 година

Мерки за преодоляване на дефицитите от обучението от разстояние в електронна среда в СУ “Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево

Заповед РД-06-384/28.04.2022 г. на Началника на РУО Благоевград за държавен план-прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г. и Приложение № 1 

График за дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година

Заповед ваканция за периода 01.04.-10.04.2022 г.

Заповед за обучение в ОРЕС и графици за периода от 21.02.2022 г. до 25.02.2022 г. /включително/

Заповед за обучение в ОРЕС и графици за периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. /включително/

Заповед за преминаване към ротационно обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V до XII клас в периода 07.02-11.02.2022 г. и графици
Заповед за междусрочна ваканция от 31.01.2022 до 04.02.2022 г.

Заповед за преминаване към ОРЕС за учениците от II б клас

Заповед и графици за периода 24.01-28.01.2022 г.

Заповед РД 09-1256/21.01.2022 на Министъра на образованието и науката за периода 24.01.-28.01.2022  г. за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда за учениците от V до XII клас
ЗАПОВЕД № РД – 06-361 / 23.12.2021 г. за определяне на Коледна ваканция за учениците от  І –  до ХІІ клас за периода от 24.12.2021 г. – до 03.01.2022 г. включително

Заповед за присъствено обучение от 03.12.2021

Седмично разпзисание за начален етап

Заповед №РД-06- 208/ 15.11.2021 г. 

Заповед и графици за обучение от разстояние в електронна среда и присъственв СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево и групите за ЦДО, считано от 12.11.2021 г. до 18.11.2021 г. включително.

Заповед и графици за обучение от разстояние в електронна среда в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево и групите за ЦДО, считано от 05.11.2021 г. до 11.11.2021 г. включително.

Заповед и графици за обучение от разстояние в електронна среда в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево и групите за ЦДО, считано от 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г. включително.

 

ЗАПОВЕДИ

Заповед за определяне на неучебните дни, начало и край на учебната 2021-2022 година

Заповед за организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2021 – 2022 година

Заповед за пропусквателен режим

 

МЕРКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ

МЕРКИ И ПРАВИЛА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯ в СУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево за учебната 2021/2022 година

Организация за откриване на учебната 2021/2022 година виж тук.

Организация на учебния ден в СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” с.Микрево за учебната 2021 / 2022 г.

Правила за работа с електронен дневник

График за провеждане на учебните часове по класове

Дневен режим

 

ГРАФИЦИ и ПРОГРАМИ

Седмично разписание I-ви срок 2021-2022 НАЧАЛЕН ЕТАП

Седмично разписание I-ви срок 2021-2022  

График за консултации на учителите по учебни предмети при СУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево, през учебната 2021/2022г, считано от 15.09.2021 г.

Г Р А Ф И К за провеждане на контролни работи, класни работи и междинни нива по паралелки и класове за І – ри учебен срок на учебната 2021 /2022 година

- начален курс

- прогимназиален курс

У Ч И Л И Щ Н А П Р О Г Р А М А ЗА ИЗВЪНКЛАСНА ДЕЙНОСТ „ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ“ ПО НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

ГРАФИК  ЗА  ПРОВЕЖДАНЕНА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИНТЕРЕСИ С УЧЕНИЦИТЕ ОТ СУ „СВ.ПАИСИЙ   ХИЛЕНДАРСКИ”С.МИКРЕВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

ПРАВИЛНИЦИ

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Правилник за дейността на училището

Правилник за вътрешния трудов ред

Етичен кодекс на училищната общност

 

СТРАТЕГИИ И ПЛАНОВЕ

Стратегия за развитие на СУ “Св. Паисий Хилендарски ” за периода 2020-2025, актуализирана за учебната 2021/2022  г.

Годишен план на училището

ПЛАН на КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА за учебната 2021 /2022 година

План за дейността на екипа за подкрепа за личностно развитие

План квалификационна дейност

 

ПРОГРАМИ

Училищна програма гражданско,здравно екологично и интеркултурно възпитание

 

 

Учебна 2020-2021 година

График за допълнителна работа в периода 01.06.2021-23.06.2021 г. 

График за занимания по интереси в периода 01.06.2021-23.06.2021 г.

 

Заповед № РД-06-562/05.05.2021 г.

График за провеждане на учебни часове в периода 17.05-28.05.2021

Заповед  пролетна ваканция

Заповед на министъра на образованието № РД 09-798/ 31.03.2021 г.

Заповед на министър на здравеопазването № РД-01-194/30.03.2021 г.

Заповед на министъра на образованието № РД 09-2121/ 28.08.2020 г.  за национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и
в Х

План-програма Безпастност на движениео по пътищата

Заповед за утвърждаване на градик контролните и класните работи за втори учебен срок

График за контролните и класните работи за втори учебен срок

Седмично разписание за учениците от I-ви до IV-ти клас вижте тук

Седмично разписание за учениците от V-ти до IX-ти клас вижте тук 

Седмично разписание за учениците от X-ти до XII-ти клас вижте тук

Заповед на министъра на образованието за обучителния процес на учениците от 5 до 12 клас

Заповед за Коледна ваканция и присъствено обучение

План за работа на средно училище “Св. Паисий Хилендарски”, с. Микрево

Download (PDF, 831KB)

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА В СУ”СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРДСКИ” С.МИКРЕВО

ПРАВИЛА ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ ОТ ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” С.МИКРЕВО

Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

 

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРАВИЛНИК за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

Организация на учебния ден в  СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” с.Микрево за учебната 2020/2021 г.

 

Седмично разписание за учениците от І клас до XI клас за първи учебен срок за учебната 2020/2021 година

 

ГРАФИЦИ

ГРАФИК  за провеждане на контролни работи, класни работи и междинни нива по паралелки и класове за І-ви учебен срок на учебната 2020/2021 година 

График на дежурните учители от СУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево, които пътуват по определените маршрути с учениците и училищните автобуси за учебна 2020/2021 година

График запровеждане на учебен час за спортни дейности за учебната 2020/2021 година

 

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ВЪЗПИТАНИЕ В СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ” С. МИКРЕВО ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 

ПЛАНОВЕ

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2020/2021  година

ПЛАН за дейностите на участниците в екипи за обхватза предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които отсъстват от училище, определени със Заповед №РД-06-24/23.09.2020г .за учебната 2020/2021 г.

План за работата на педагогическия съветник за 2020-2021 г.

ПЛАН за дейността на УКБППМН за учебната 2020/2021 г.

ПЛАН на КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА заучебната 2020/2021 г.

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

 

Национално външно оценяване/НВО/

За родителите на ученици, които са записани в VIII клас за учебната 2020/2021 година в СУ „Св.Паисий Хилендарски“, с.Микрево

Държавен план прием за учебната 2020/2021 г. за VIII клас

След трети етап на класиране на държавен план-прием в VIII клас, специалност „Горско стопанство“, професия „Лесовъд“ за учебна 2020/2021 година в  СУ „Св.Паисий Хилендарски“, с. Микрево са обявени седем свободни места.

Заявления за участие в четвърти етап на класиране за попълване на незаетите места ще се приемат в дирекцията на училището всеки работен ден от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа.

Необходими документи:
1. Заявление по образец;
2. Свидетелство за завършено основно образование;
3. Медицинско свидетелство.

 

Заповед на Началник на Регионално управление на образованието Благоеград и Прил.1 към нея

afish

 

Дистанционно обучение във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването и препоръките на МОН при въведенето извънредно положение в странта:

З А П О В Е Д № РД-06- 546/14.05.2020 год. на Директора на СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево 

З А П О В Е Д  № РД-06-528/10.04.2020 на Директора на СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево

Заповед  РД-06– 527/10.04.2020 г. на Директора на СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево

Заповед РД 06-508/16.03.2020 на Директора на СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево

Заповед РД 06-514/30.03.2020 на Директора на СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево

Седмично разписание за учениците от І клас до XI клас за периода 14.05.2020г. до 30.06.2020 г. 

 

ИНСТРУКТАЖ  за културата на поведение на учениците от „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево относно започване на лятната ваканция

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Учебна 2019-2020 година

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2019-2020

Училищни учебни планове

Годишен план на училището

Организация на учебния ден

Етичен кодекс на училищната общност

Класни ръководители 2019-2020/актуализиран/

Училищна програма изънкласна дейност

Седмично разписание 2 срок на учебна 2019-2020 г.

Седмично разписание 1, 2, 3 ПИГ 2019-2020 г.

 

ПРИЕМ 2020/2021 учебна година

Заповед прием в първи клас

Заповед план-прием в първи клас

Информация

 

Национално външно оценяване

Заповед за организиране и провеждане на национално външно оценяване за учениците от IV, VII, X клас

 

ГРАФИЦИ

ПЛАН – ГРАФИК на заседанията на Педагогическия съвет 2019-2020

График за провеждане на олимпиади(25.11.2019)

ГРАФИК за провеждане на  контролни работи, междинни и изходни нива  по паралелки и класове за І–ви учебен срок на учебната 2019 /2020 г.

ГРАФИК за провеждане на  контролни работи, междинни и изходни нива  по паралелки и класове за ІI–ри учебен срок на учебната 2019 /2020 г.

График за провеждане на допълнителен час на класа за консултиране на родители и ученици 2019/2020

График за провеждане на  допълнителни часове за консултации с учителите по предмети за повишаване успеваемостта на ученицитe за 2019/2020 учебна година/актуализиран/

Заповед график извънкласни дейности 2019/2020

График за провеждане на допълнителни консултации за обща подкрепа за 2019/2020 учебна година

График за провеждане на занимания по интереси за учебната 2019/2020 година

Мерки за изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите

График за работното време на учителите в ЦДО СУ „Св. Паисий Хилендарски”

 

 

СТРАТЕГИИ 

Стратегия за развитие на СУ “Св. Паисий Хилендарски ” за периода 2016-2021, актуализирана за учебната 2018/2019  г. 

Стратегия за  насърчаване и повишаване  на грамотността

Стратегия за превенция от отпадане от училище на  учениците от задължителната училищна възраст

 

ПЛАНОВЕ

План за осъществяване на училищната стратегия за намаляване на преждевременно напусналите образователната система

План за изпълнение на стратегия за повишаване на грамотността

План за работа на Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

ПЛАН  на Екип за подкрепа на личностното развитие  в СУ “Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

План за работа на училищен координационен съвет за противодействие на училищния тормоз в СУ “Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево 

План на дейностите по механизма за обхват

План на комиситята по безопастност на движението по пътищата за учебната 2019 /2020 година

 

ПРОГРАМИ

Програма за уязвимите групи

Училищна програма за намаляване на отпадането на ученици от СУ „ Св. Паисий Хилендарски“ с. Микрево за учебната 2019/2020 година.

Програма за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019-2020 г.

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

Концепция за управление на качеството на институцията

Критерии, показатели и инструментите за оценяване на качеството на институцията

План-график за провеждане за на дейностите по самооценяване в училището

Доклад от проведено самооценяване за 2 годишен период – 20016/2017 и 2017/2018 учебни години

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Заповед за определяне на лице за защита на личните данни

 

ДРУГИ

Правилник за пропусквателен режим

Седмично разписание на учебните занятия през І -ви учебен срок за I – IV клас

Седмично разписание на учебните занятия през І -ви учебен срок за V – X клас

Заповед за определяне на срок и критерии за стипендии

 

АРХИВНИ:

Учебна 2018-2019 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ, СЕСИЯ СЕПМТЕМВРИ УЧЕБНА 2018/2019

График на дейностите за прием на ученици в 8 клас за учебната 2019-2020 година

Заповед за прием ученици в осми клас след трето класиране 2019/2020 година 

План прием на ученици в първи клас за учебната 2019-2020 година

Начин и ред за прием на учениците от I-ви клас за учебната година 2019-2020

Заповед РД 09-17.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на национално външно оценяване на учениците в IV, VII и X  клас 

Годишен план на училището 2018-2019

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2018-2019

Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Организация на учебния ден

Училищни учебни планове по класове

План за работата на педагогическия съветник за 2018-2019 г.

ГРАФИЦИ

ГРАФИК за провеждане на  контролни работи, междинни и изходни нива  по паралелки и класове за ІI–ри учебен срок на учебната 2018 /2019 г.

График за провеждане на допълнителен час на класа от класните ръководители при СУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево, през ­първи учебен срок за учебна 2018/ 2019 година

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБЕН ЧАС ЗА СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ И ДЕЙНОСТИ НА ОТКРИТО ЗА І СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

График за провеждане на факултативна подготовка ІІІ „а“ клас, V „б“ клас и свободно избираема подготовка ІV „а“ клас при СУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево, през за учебната 2018/ 2019 година

График за провеждане на  допълнителни часове за консултации с учителите по предмети за повишаване успеваемостта на учениците(актуализиран)

График на училищните автобуси пътуващи през ­първи учебен срок за учебна 2018/ 2019 година

 

Учебна 2017-2018 година

Училищни учебни планове по класове

 

2016-2017  учебна година

Правилник за дейността на училищетo 2016-2017

Годишен план на училището 2016-2017

ГРАФИЦИ

Дневен режим за учебната 2016-2017 година

График за провеждане на часовете по СИП през учебната 2016/2017 година

График за провеждане на час за спортни дейности през учебната 2016/2017 година

График за провеждане на допълнителни  часове за консултации с учителите през учебната 2016/2017 година

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от IV клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от V клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от VI клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от VII клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Заповед и график за провеждане на изпитите на учениците от VIII клас в самостоятелна форма на обучение за определяне на годишна оценка на редовна сесия февруари, учебна 2016/2017 г.

Стратегии и планове

Стратегия за дела на преждевременно напусналите образователната система

План за действие към стратегията за преждевременно напусналите образователната система

2015-2016  учебна година

Заповед за реда и условията за провеждане на изпитите  за учениците в самостоятелна форма

График за провеждане на редовна сесия януари на учебната 2015/2016г. за учениците в СФО

Конспекти  за изпитите 

Български език и литература ЗП

Български език и литература ЗИП

Английски език

Математика ЗП

Математика ЗИП

Човекът и обществото

Човекът и природата

Музика

Изобразително изкуство

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт

Заповеди

Заповед за определяне на кл. ръководители и възпитатели през учебната 2015/2016 годинадане

Заповед и график за провеждане на работата в групите по НП ” С грижа за всеки ученик”

График за извозване на учениците през I – ви срок на учебната 2015/2016 година

График за провеждане на допълнителен час на класа за консултации и попълване на ЗУД за уч. 2015/2016г.

График за провеждане на консултации с ученици през учебната 2015/2016 година

График за провеждане на часовете по СИП през учебната 2015/2016 година

График за провеждане на часа по физическо възпитание и спорт на открито през учебната 2015/2016 година

График за провеждане на контролни и класни работи през I-ви срок на учебната 2015/2016 година

График на дежурните учители през учебната 2015/2016 година

График за провеждане на общоучилищно  проиграване на плана  за действия при пожар и бедствия.

Дневен режим за учебната 2015-2016 година

Планове  

Училищен учебен план за учениците в І клас, випуск 2015-2019г.

Училищен учебен план за учениците в V клас, випуск 2015-2019г.

План  и календар на спортната дейност през 2015/2016 година

Правилник за осигуряване на безопасни условия на ОВТ за учебната 2015/2016 година

План на УКБППМН за учебната 2015/2016 година

План на Училищния координационен съвет за противодействие на тормоза в училище  за учебната 2015/2016 година

План- програма на ЕПОВДУСОП

Годишен план на училището

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>