ПРОЕКТ BG05M2ОP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

logo proektraven dostap

ПРОЕКТ  BG05M2ОP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

        По дейност 1 от   проект   BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  Средно училище „Св.Паисий Хилендарски“ с. Микрево , получи технически средства за педагогически специалисти и ученици, за обезпечаване на образователния процес в условията на криза.

        Като за учениците училището получи  33 броя  таблети с ОС Android:Lenovo Tab M8 HD (2nd Gen) и 2 бр. ученически таблети с ОС Windows:ShareVDI – Tablet T1, както и 30 броя Лаптопи с ОС Windows:Dell Latitude Education 3190 2-in-1 .

        За нуждите на педагогическите специалисти бяха осигурени със средства от проекта 13 броя Лаптопи с ОС Windows:Dell Latitude Education 3190 2-in-1  и 2бр. лаптопи  с ОС ChromeOS: ACER C933T-C3F4 CHROMEBOOK.

        От  проект   BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за нуждите на  училището ни бе доставен  и  1 бр. универсален шкаф за зареждане /LANDE / LN-CS22U6060-BL-541-B1.

        В изпълнение на дейностите по проект   BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“  Средно училище „Св.Паисий Хилендарски“ с. Микрево , общ.Струмяни бяха обучени по дейност 2 – Обучение на ученици   140 ученици , в обособени 28 групи по 5 ученици в група през м.юли 2021г. по време на лятната ваканция 2021г. от I до XII клас.

        В обучението  на ученици се включиха най-напред ученици от уязвимите групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, а след това и записалите се   ученици в I -ви клас на учебната 2021/2022г. Изпълнението на дейността протече при изработен график от учителя по информационни технологии в училище, който бе ръководителя на групите обучения и утвърден от директора  в удобно за учениците, учителите и родителите време/ през лятната ваканция и в  началото на учебната 2021/2022 година/. Проведеното  обучение на учениците бе  с продължителност 4 учебни часа и за успешното обучение им бяха издадени сертификати. Планували сме и  обучение за учениците постъпващи в първи клас за учебната 2022/2023 г. за още 43 ученици, тъй като много голям процент от обучаващите се в училище  ученици са от уязвимите групи.

        По Дейност 3  – Обучение на учители  се включиха и бяха обучени  общо  20 педагогически специалисти в обособени  4 групи по  5  души в група  през м. юни 2021г.  по график.

        Обучението на педагозите завърши също с издаване на сертификат за обучените от групите педагози.

        По Дейност 4 – Обучение на родители и образователен медиатор  бяха обучени общо 50 души, от които 1  образователен медиатор към училището в обособени 10 групи по 5 души, което обучение се проведе през м. юли и през м. септември 2021г. и при приключването на обучението родителите и образователния медиатор получиха сертификати.

        Средства за възнагражденията на ръководителя на групитеза обучение  на ученици, учители, родители и образователния медиатор бяха осигурени от  проекта.

 

 

—————– www.eufunds.bg —————–

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>