ТУПТИ – Твоето училище е привлекателно с твоите изяви

projects - 2- Obrazovatelna integracia

 

От 2013 год. СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ работи по проект от ЕСФ ОП „РЧР”

 „ТУПТИ – Твоето училище е привлекателно с твоите изяви“

В училището по проекта се работи в следните дейности:

Дейност 3. Проучване и запознаване на децата и ученици от ромското етническо малцинство и на децата и учениците от българския етнос със значението и символиката на употребими понятия, разговорна лексика и идеоматични изрази в съпоставителен порядък с българския език с цел създаване на примерен обем на съдържание на картинен речник за деца и ученици, които не владеят в достатъчна степен българския език.

Цели на обучението по ”Разработване на картинен речник”:
-          
Да се придобият умения и да се повиши компетентността на целевите групи при събиране, систематизиране и провеждане на информацията, необходима за дидактическо подпомагане на урочната и изънурочна дейност.
-           Адаптиране на учениците от различните етноси в мултиетнически условия на работа.
-           Позитивен диалог между участниците в проектното предложение.
-           Развиване на въображението и способностите, както и на работата в екип на целевите групи.
-            Приобщаване за работа в екип на приемащата и приемната група ученици, без оглед на етническата принадлежност, възраст, пол, раса, религия и социален статус.
-            Повишаване желанието за посещение на учебни занимания от страна на учениците от ромски произход.
-            Стимулиране активността на децата към овладяване на практически знания и умения.

Дейност 4. Разработване на учебна програма и учебно помагало във връзка с мултикултурното взаимодействие.

 Дейност 5. Създаване на проект на сценарий за филм, свързан с историята, традициите, бита, културата и ценностите на ромския етнос.

Приобщаване за работа в екип приемащата и приемната група деца и ученици, без оглед на етническа принадлежност, възраст, пол, раса, религия, социален статус.

Систематизиране на информацията от учебното помагало, каталога и картинния речник. Създаване на проект на сценарий на филм на DVD, който ще се прилага в часовете на класа,СИП и други.

Дейност 6. Работа с родители на деца и ученици от етническото малцинство.

Запълване съществуващата празнина от информация за малцинствата чрез доброволно участие в съвместната дейност на родителите с учениците, разнообразие и избор на теми и форми на сътрудничество;
Събиране на информация от различни източници, свързана с добри практики за изграждане на интеграционен модел на обучение и възпитание между родители и ученици, анкетиране на родителите.

Дейност 7 . Създаване на творчески клубове и групи в учебните заведения.

Клуб „Слово“

-           Адаптиране и позитивен диалог между учениците в групата
-           Развиване на въображението и способностите на учениците от ромски произход
-           Повишаване на уменията за екипна работа
-           Изграждане на умения за позитивно поведение и взаимоотношения в целевата група и извън училище
-           Съпричастност и отговорност на родителите към образователно-възпитателния процес и извънкласните форми на своите деца

Клуб „Цветни рисунки“

-           Адаптиране и позитивен диалог между ученици с български и с ромски етнически произход;
-            Развиване на въображението и способностите на учениците от ромски произход;
-           Повишаване на уменията за екипна работа;
-           Изграждане на умения за позитивно поведение и взаимоотношение в целевата група и извън проекта;
-           Съпричастност и отговорност на родителите към извънкласните форми и образователния процес на децата си.

Клуб „Езикът на компютъра“

-           Адаптиране и позитивен диалог между учениците с български и с ромски етнически произход;
-           Развиване на въображението и дигиталните компетентности на учениците от ромски произход;
-           Повишаване на уменията за екипна работа;
-           Изграждане на умения за позитивно поведение и взаимоотношения в целевата група и извън проекта;
-           Съпричастност и отговорност на родителите към образователно-възпитателния процес и извънкласните форми на децата си.

Фолклорна вечеринка посветена на ромската приказка

Педагози от СОУ „Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево в обучителен семинар

Повишаване на компетентностите на педагози в СОУ “Св.Паисий Хилендарски” с.Микрево

Състезание с родители

Възстановка на обичай “Къносване”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>